Email a friend
Print This Page

關於我們

獎勵補習中心位於荃灣,為政府註冊的教育機構,主力為全港中學生提供中文、英文及通識三項主科課程。

 

 

 

 

 

 

Top Go to Top